djupintervju

Kvalitativa intervjuer

Målet med kvalitativa intervjuer är att utifrån ett individuellt perspektiv, få en djup förståelse i ett ämne eller problem. Denna metod handlar om "vad" människor tycker, men framförallt "varför" de tycker så. Det finns flera metoder att göra kvalitativa undersökningar, några exempel på metoder är:

  • Personliga intervjuer med personer ur målgruppen

  • Fokusgrupper

  • Etnografiska studier

  • Fallstudier

  • Öppna enkätfrågor

  • Observationsstudier